UA Geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek)

Wat houdt de UA-afleverstatus in?

De Geneesmiddelenwet biedt de mogelijkheid een geneesmiddel alleen via de apotheek beschikbaar te maken door het in te delen als UA-geneesmiddel. Op grond van artikel 4.1 Regeling Geneesmiddelenwet besluit het CBG tot indeling van een geneesmiddel als UA-geneesmiddel indien:

  • bewaking van het gebruik van het geneesmiddel door een apotheekhoudende noodzakelijk is in verband met de kans op belangrijke interacties met andere geneesmiddelen of op belangrijke bijwerkingen
  • voorlichting of begeleiding noodzakelijk is bij de terhandstelling, bestaande uit het geven van informatie over het geneesmiddel onderscheidenlijk het geven van advies over de juiste keuze en een goed en veilig gebruik van het geneesmiddel, of
  • toezicht op het gebruik van het geneesmiddel noodzakelijk is ter voorkoming van oneigenlijk gebruik.

Indeling in de UA categorie vindt alleen plaats indien dit naar oordeel van het CBG uit het oogpunt van medicatiebewaking, voorlichting of begeleiding bij de aflevering noodzakelijk is. De UA-afleverstatus van een geneesmiddel verplicht de apotheker met de patiënt in gesprek te gaan en na te gaan of de patiënt aan de voor dat geneesmiddel geldende voorwaarden voldoet. Verder kijkt de apotheker of een UA-geneesmiddel aanleiding geeft tot interacties met andere medicatie of dat het gecontra-indiceerd is bij de patiënt; hieruit volgt dat het aan te raden is een UA-zelfzorggeneesmiddel bij de eigen apotheek te halen, aangezien daar immers de gegevens van het geneesmiddelgebruik van de patiënt bekend is. Hiermee worden de gezondheidsrisico’s ingeperkt. Er is een relatief klein aantal zelfzorggeneesmiddelen dat in deze categorie valt.

Indien bij de beoordeling blijkt dat een stof in een bepaalde sterkte, farmaceutische vorm (tablet, drank, poeder etc.) en/of verpakkingsgrootte voldoet aan de criteria van de UA-afleverstatus, dan besluit het CBG voor alle producten met deze werkzame stof in die sterkte, farmaceutische vorm en/of verpakkingsgrootte de UA-afleverstatus op te leggen.